Nyheter

ENABLE Sverige på SFSU-möten

ENABLE Sverige deltog nyligen på två medlemsmöten som Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU) satte upp i Göteborg och Stockholm. Här följer några reflektioner kring mötena.

I slutet på maj och början på juni satte SFSU upp två medlemsmöten i Göteborg och Stockholm. Orsaken var att de fått signaler från sina medlemmar om att relationen med Polisen upplevs som allt mera problematisk. SFSU valde i det läget att lyfta frågan för diskussion med medlemmarna, för att därefter kunna förmedla en välgrundad och systematisk lägesbild till myndigheten och föra samtal om situationen.

 

ENABLE Sveriges roll på mötena – ’motpartsförståelse’
SFSU bad oss delta för att informera bland annat om Polisens taktik i arbete med folksamlingar – Särskild Polistaktik (SPT). Vi skulle även ge perspektiv i diskussioner samt svara på frågor på en del andra aktuella ämnen. Exempel på det senare är hur villkorsskrivning för klubbarnas matcharrangemang går till, som i vissa fall resulterat i omstridda neddragningar av klackläktarkapacitet. Tanken var att ökad kunskap om ’motparten’ och en balanserad diskussion om problemen, leder till färre missförstånd i framtiden och ett stabilt underlag då SFSU senare tar diskussionen med Polisen.

Detta – kunskapsspridning, motpartsförståelse och samverkan – överensstämmer helt med ENABLE Sveriges mål. Vi är dessutom väl bekanta med både polistaktiken och rollen att förmedla förståelse för ’motparter’, eftersom vi ofta anlitas just för det i Polisens utbildningar av personal som ska arbeta med fotbollsmiljön. I de fallen kopplar vi samman teorin bakom vårt arbete och Polisens SPT (se mer här), med en balanserad förståelse för supportermiljön och de uttryck denna tar sig. Ambitionen är att Polisens personal ska kunna se och förstå de positiva delarna, men även sätta gränsöverskridande beteenden i ett sammanhang för att lättare kunna agera proportionerligt och professionellt även i stressade situationer.

De två SFSU-mötena blev första gången vi fick tillfälle att göra samma sak åt andra hållet. Det här är viktigt, eftersom ökad kunskap och ömsesidig förståelse både kan förebygga onödiga konflikter och lägga grunden för konstruktiva diskussioner kring de intressemotsättningar som ändå uppstår.

 

ENABLE Sverige neutrala
ENABLE Sverige strävar alltid efter att vara (och uppfattas som) en neutral part i arbetet kring svensk fotboll. Att vi deltar i supportermöten om irritation mot Polisen – och dessutom talar om myndighetens taktik och metoder – kan med det sagt förstås vara känsligt. Vi var därför särskilt noggranna med att vara öppna och korrekta i förberedelserna för de här mötena.

Med SFSU:s välsignelse förde vi en förberedande dialog med vår kontaktperson inom Polisen. Vi gick igenom mötenas syfte samt innehållet i vår dragning om SPT, både för att säkra riktigheten och för att våra Partners inom Polisen skulle vara medvetna om vad som händer och varför. Vi informerade därtill kontaktpersoner i de stora polisregionerna om det hela.

Avslutnings ska det sägas att SFSU:s sätt att hantera den här frågan ger ett systematiskt och konstruktivt intryck; vi är glada att vi anlitades för att bidra i arbetet. Vad beträffar själva resultatet av mötena, så hänvisar vi till www.sfsu.nu för mera information.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment