Perspektiv

SPT bra – men behov av nationell samordning

ENABLE-projektet (numera ENABLE Sverige, efter omorganisation i början på 2018) introducerades 2014. I centrum för verksamheten under de första åren, fram till och med 2017, stod observationer av matchevenemang. Vid dessa samlades en tvärgrupp av intressenter från fotbollen – klubbfunktionärer, supportrar, poliser och akademiker från både Sverige och utlandet – för att identifiera och dokumentera ’good practice’ i evenemangen kring svenska fotbollsmatcher. Tre skribenter kopplade till ENABLE har nu publicerat en analys av observationerna, med särskilt fokus på Polisens roll.

Artikeln är baserad på 16 observationer i Sverige samt en match utomlands där ett svenskt lag deltog. Vid samtliga matcher utom matchen utomlands, deltog en bred uppsättning intressenter i insamlingen av den information som de tre författarna bearbetat och analyserat.

Den data som artikeln bygger på understryker att svensk polis har utvecklat ett starkt och sammanhängande operativt koncept, som visat sig kunna förebygga eller de-eskalera negativa situationer runt fotbollsmatcher. Mera specifikt pekar artikeln på att det testprojekt som genomförs i Polisregion Stockholm med en kombination av specialiserad supporterpolis och evenemangspolis – i båda fall små enheter, där den förra är inriktad på spaning och och den senare på förtroendebaserat relationsbyggande gentemot supportermiljön – tycks vara en modell som kan bidra till en förbättrad dialog mellan polis och supportermiljö, utan att minska polisens förmåga att upprätthålla lag och ordning eller lagföra individer när det är nödvändigt. Den förstärkta kommunikationen har bidragit till mindre känsla av motsättning och högre grad av gemensamma förväntningar på hur matchdagen ska förlöpa, vilket haft en god effekt på ordningssituationen. I artikeln föreslås därför att ett permanentande av modellen i Stockholm samt en nationell implementering av denna modell bör genomföras, inte minst då harmonisering över hela landet skulle innebära en större tydlighet i Polisens förhållningssätt.

Artikeln framhåller även att utvecklingen av ”eventpolis”, större enheter inom den Särskilda Polistaktiken där personalen särskilt utbildas i att hantera folksamlingar genom konfliktreduktion, underlättande och kommunikation, har varit ett positivt steg mot att förbättra en dialogbaserad strategi. Konceptet syftar till att man genom att aktivt söka en positiv kontakt med supportrar, ska kunna skapa en avspänd atmosfär och därigenom förebygga eller undvika negativa situationer. Eventpolis har varit ett centralt inslag i denna taktik. Observationerna tyder på att både supportrar och klubbarnas SLO:er (Supporter Liaison Officers, en supportersamordningsfunktion) välkomnar initiativet. Konceptet har därmed en stor potential, särskilt om det stöds av en nationell harmonisering och följs av utbildningsprogram för att säkerställa konsekvens över hela landet.

Artikeln förespråkar därför en starkare nationell samordning av detta koncept inom polisen.

 

Om artikeln

Artikeln ”Policing football crowds in Sweden” är författad av Clifford Stott, Jonas Havelund och Neil Williams. Den publiceras i den internationella tidskriften Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment