Perspektiv

Polisens strategi 2022 – styrdokumenten

Polisen har som bekant, delvis i dialog med fotbollen, tagit fram en ny strategi för sitt arbete runt idrotten. Vi sammanfattar. Som referens listar och kommenterar vi här kort några av de centrala styrdokumenten.

Låt oss först konstatera att grunden – de juridiska ramverken – är oförändrade. Tex Polislagens 8 § om proportionalitet och Ordningslagens 2 kap 16 § om villkorsgivning kommer därmed alltjämt vara viktiga.

Villkorsgivningen är i och med detta inte borttagen, men det var det heller aldrig någon som efterfrågade. Vad som efterfrågades var en förändring av tillämpningen, dvs hur Polisen jobbade mot fotbollen. Hur villkoren användes var en del av den kritiken, men även samverkan kritiserades. Detta har Polisen sett över.

Följande styrdokument är viktiga för hur den nya strategin utformats:

  • Beslutsprotokoll från Rikspolischefen
  • Nationell inriktning – handlingsplan med aktiviteter
  • Nationell inriktning – samverkansstruktur
  • Operationsorder från chefen för NOA
  • Polismyndighetens handbok för villkorsgivning

 

Ansvarsförändringar och strategiska styrdokument

Inför 2020 flyttades ansvaret för Polisens arbete med idrotten till Nationella Operativa Avdelningen (NOA) och det är alltså i NOA:s regi som översynen ägt rum.

Den nya inriktning som ersätter villkorsstrategin beslutades den 31 mars 2021 av Rikspolischefen Anders Thornberg. Den beskrivs i två dokument, dels en handlingsplan med aktiviteter och dels en riktlinje för samverkansstruktur internt i Polisen och externt mot idrotten. ENABLE Sverige analyserade de båda inriktningsdokumenten våren 2021, se här.

 

Operationsorder och villkorshandbok

Den 31 januari 2022 togs beslut om en operationsorder från NOA*. Ordern tar sin utgångspunkt i de strategiska inriktningarna, gör en rad prioriteringar och pekar ut en riktning för det operativa arbetet. Vad beträffar villkorsgivning anges att denna framgent ska styras av Polisens nya handbok för villkorsgivning.

Den 30 mars fattades beslut om Polismyndighetens handbok för villkorsgivning, PM 2022:5**, som därmed är det nya styrdokument som ska ligga till grund för villkorsgivning runt fotbollen (idrotten).

Dokumenten är viktiga eftersom de ersätter de styrdokument som var centrala i konflikten 2019-2021. Som ex var ett av operationsorderns föregångare inriktingsbeslutet från 190517 och handboken ersätter PM 2016:21, de gamla riktlinjerna för villkorsgivning. I och med lanseringen av villkorshandboken var den formella grunden lagd för vad som kallats ”exkluderingsstrategin”.

Den här artikeln kommer att uppdateras med länk till analys av villkorhandboken som släpps på Twitter inom kort.

 

* Då vi inte hittat operationsordern på nätet avstår vi från att publicera den.

** Vi har inte hittat handboken på Polisens hemsida, men den finns för nedladdning via Riksidrottsförbundet (RF).

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment