Nyheter

ENABLE Sverige, oberoende och trovärdighet

En central del av ENABLE Sveriges arbetsmodell, är vad vi kallat ”oberoende” från de centrala aktörerna kring fotbollen. I och med vår finansiella överenskommelse med Svensk Elitfotboll, ska några ord sägas om just vårt oberoende och vår trovärdighet.

Vi har skrivit in oberoendet i vår arbetsmodell, därför att debatten kring fotbollen återkommande präglas av en offentlig intressekonflikt, exempelvis mellan fotbollens organisationer och Polismyndigheten. När aktörer tar ställning i sådana, uppstår ofta frågor om agendor, beroendeställning – helt enkelt frågor om trovärdighet.

I vår arbetsmodell, som består av tre ”ben”, handlar två om detta – ”kunskapsbaserat arbete” och just ”oberoende”. Hur gör vi för att kunna agera sakligt och därigenom värna vår trovärdighet? Modellens syfte är både att styra vårt interna arbete och att informera vår omgivning om hur vi arbetar. Men hur påverkas detta av den finansiella överenskommelsen med SEF?

Svaret är: i praktiken inte mycket. Sättet vi operationaliserat ”oberoendet”, är att vi alltid krävt av oss själva att vi ska kunna lägga fram evidens, från forskning eller etablerad praktik, för våra ställningstaganden. Blir vi ifrågasatta, så ska vi helt enkelt kunna peka på källor eller kunskapsbaserade skäl för ståndpunkterna. Det här förändras inte av överenskommelsen med SEF. Tvärt om, SEF har varit tydliga med att en förutsättning för vårt samarbete, är att vi fortsätter agera självständigt och kunskapsbaserat.

Vi är dock medvetna om att överenskommelsen kan förändra perceptionen av oss hos intressenter och andra aktörer. En finansiell koppling mellan ENABLE Sverige och SEF, gör att begreppet ”oberoende” kan verka missvisande. Vi kommer därför ändra terminologin i vår arbetsmodell, till begreppet ”partsneutralitet”.

Vi vill med det markera vad som nyss nämndes: i sakfrågor kräver vi av oss själva att vi alltid ska vara lojala mot vårt syfte samt aktuell kunskapsbas. Vilken aktör som tycker vad ska inte spela roll. Blir vi ifrågasatta, så ska vi kunna visa upp underlaget för vår ståndpunkt. Kan någon på saklig grund övertyga oss om att vi har fel, så ska vi vara beredda ompröva ståndpunkten.

Vi ser fram emot att även fortsättningsvis vara en aktiv del i svensk fotbolls ansvarstagande för en välkomnande, säker, trygg och stämningsfull miljö kring våra fotbollsarenor.